واحد سلامت نوجوانان جوانان و مدارس یکی از واحدهای مجموعه مرکز بهداشت شهرستان آبیک میباشد.که مسولیت اصلی این واحد برنامه ریزی فعالیتهای بهداشتی و نظارتی در مدارس آموزش و پرورش آبیک، میباشد.لازم به توضیح است که این فعالیتها در 25خانه بهداشت و 5 مرکز بهداشتی درمانی روستائی و5 پایگاه بهداشتی و1مرکز بهداشتی درمانی  شهری و در سطح تمام مدارس (141 مدرسه) ارائه میگردد.
   


  دوران

  لطفا صبر کنید ...

  رقیه وادیدار

  کارشناس مسئول واحد

  • تحصيلات : کارشناسی
  • تخصص : بهداشت عمومی

  رقیه وادیدار

  کارشناس مسئول واحد

  • تلفن : 02832891617
  • پست الکترونیکی : abyek@qums.ac.ir

  رئوس فعالیتها و خدمات قابل ارائه واحد
  برنامه جوانان
  برنامه سلامت نوجوانان و مدارس
  هدف کلی
    

  افزودن سوال جدید

  سوال جديد : 


  اهميت برنامه هاي سلامت نوجوانان جوانان و مدارسارتقاي سلامت مدرسه يك نوع سرمايه گذاري براي نسلهاي آينده است ...


  اهمیت برنامه نوجوانان و مدارس:
  اهمیت برنامه سلامت جوانان:
    

  افزودن سوال جدید

  سوال جديد : 


  برنامه های سلامت نوجوانان و مدارس
  برنامه هاي سلامت جوانان
    

  افزودن سوال جدید

  سوال جديد :   6.0.15.0
  گروه دورانV6.0.15.0