•  اجرای برنامه طرح تحول سلامت دهان ودندان برای گروه هدف دهان ودندان تحت پوشش شهرستان
  • نظارت بر روند اجرای مراقبت دهان ودندان مراقبین سلامت
  • نظارت بر روند معاینات دهان ودندان دندانپزشکان
  • برنامه ریزی جهت انجام فلوراید تراپی در مدارس ابتدایی
  • هماهنگی و مکاتبه با آموزش وپرورش جهت اجرای معاینات دهان ودندان و فلوراید تراپی دانش آموزان 14-6 سال
  • تدوین وتنظیم برنامه عملیاتی سلامت دهان ودندان
  • استخراج شاخص سلامت دهان ودندان وتنظیم عملکرد سلامت دهان ودندان
  • جمع آوری و بررسی آمار سه ماهه مراقبین سلامت
  • جمع آوری و بررسی آمار ماهانه دندانپزشکان
  • ارسال آمار مراقبین سلامت و دندانپزشکان و گزارشات عملکرد به معاونت بهداشتی
  • برگزاری جلسات هماهنگی جهت مراقبین سلامت و دندانپزشکان
  • نظارت و تنظیم و پیگیری درخواست مواد مصرفی وتجهیزات دندانپزشکی
  • برگزاری جلسات برون بخشی با آموزش وپرورش
  • برگزاری کمیته شهرستانی طرح تحول سلامت دهان ودندان
  • برگزاری جلسات آموزشی و بازآموزی برای مراقبین سلامت
  • نظارت وپایش برنامه سلامت دهان ودندان در مراکز خدمات جامع سلامت وپایگاه سلامت
  • تهیه وارنیش فلوراید از استان و توزیع بین مراکز جهت وارنیش تراپی کودکان 3تا 14 سال 
  • تهیه مسواک انگشتی از استان و توزیع بین مراکز جهت کودکان زیر 2 سال 

  دوران

  لطفا صبر کنید ...

  معصومه زارع نژاد

  کارشناس واحد بهداشت دهان و دندان

  • تحصيلات : کارشناسی ارشد

  معصومه زارع نژاد

  کارشناس واحد بهداشت دهان و دندان

  • تلفن : 02832827731
  • پست الکترونیکی : AbyekIT@qums.ac.ir
  6.0.15.0
  گروه دورانV6.0.15.0