این برنامه جهت بهبود وضعیت تغذیه ای مادران باردار و شیرده  واجد شرایط بر طبق دستورالعمل با همکاری بنیاد علوی اجرا می شود به این صورت که ماماهای حاضر در مرکز و پایگاه ها و همچنین بهورزان خانه بهداشت  در صورت داشتن مادر باردار و شیردهی که شرایط آن مطابق با دستورالعمل باشد به واحد تغذیه مرکز بهداشت شهرستان معرفی کرده و در صورت تایید مسئول تغذیه شهرستان و همنین بنیاد علوی به صورت ماهانه به این افراد سبد غذایی از پیش تعین شده تعلق میگیرد و سپس شرایط و وضعیت این مادران پس از دریافت سبد پیگیری خواهد شد .


  مسئول ارائه خدمت : پانیذ آصفی
  شماره تماس:    02832891617


  دانلود فلوچارت و مراحل گردش کار


  قوانین ومقررات خدمت:

  *مقررات انتخاب مادران باردار تحت پوشش برنامه:

  الف) نيازمند بودن مادر و نداشتن بيماري (شرايط منع مطلق بارداري)

  ب) دارا بودن يكي از شاخص هاي بهداشتي – تغذيه اي به شرح زير و با تاييد اعضاي تيم سلامت مي توانند از اين خدمات استفاده نمايند:

  BMI كمتر از 5/18 در شروع بارداری

  وزن كمتر از 45 كيلوگرم در قبل از بارداري

    هموگلوبين كمتر از 11 گرم در دسي ليتر

  چند قلويي

  وزن گيري نامطلوب دوران بارداري براساس جدول ميزان افزايش وزن برحسب BMI

  *افراد زير تحت پوشش برنامه قرار نمي گيرند:

  مادران باردار دچار اضافه‌وزن و چاقي

  افرادي كه  منع مطلق بارداري دارند

  بارداري زير 18سال و بالاي 35 سال (كه عليرغم توصيه ها بهداشتی، رعايت نكرده و باردار شده باشند، براي افراد بالاي 35 سال در صورتي كه مشكل نازايي داشته و اولين بارداري آنها باشد مي توانند استفاده كنند)

  افرادي كه به طور منظم جهت دريافت مراقبتهاي دوران بارداري مراجعه نمي كنند.


  مستندات مورد نیاز:

  1-کپی شناسنامه مادر باردار تحت پوشش صفحه اول و دوم و کپی کارت ملی

  2-کپی شناسنامه سرپرسن مادر صفحه اول و دوم و کپی کارت ملی


  مدت زمان انجام خدمت :

  * مدت زمان دریافت سبد کالا معمولا 1 الی 2 ماه میباشد.
  * اگر در صف دریافت سبد کالا افراد دیگری باشند این مدت زمان بسته به تعداد مادران در صف ممکن است تا 12 ماه نیز افزایش یابد


  هزینه های مورد نیاز : رایگان


  این برنامه جهت بهبود وضعیت تغذیه ای کودکان زیر 5 سال واجد شرایط بر طبق دستورالعمل پیوستی با همکاری کمیته امداد امام خمینی اجرا می شود به این صورت که مراقب سلامت حاضر در مرکز و پایگاه ها و همچنین بهورزان خانه بهداشت در صورت داشتن کودک زیر 5 سال و بالای 6 ماه که شرایط آن مطابق با دستورالعمل باشد به واحد تغذیه مرکز بهداشت شهرستان معرفی کرده و در صورت تایید مسئول تغذیه شهرستان و همچنین کمیته امداد به صورت ماهانه92000هزار تومان به حساب کودکان واریز و به این افراد سبد غذایی از پیش تعیین شده تعلق میگیرد و سپس شرایط و وضعیت و قد و وزن این کودکان پس از دریافت سبد به صورت ماهانه توسط بهورز یا مراقب سلامت و فصلی توسط پزشک یا کارشناس تغذیه پیگیری خواهد شد . 
  این کودکان تا سن دو سالگی حتی اگر در بهبودی کامل هم باشند از برنامه خارج نمیشوند ولی بعد از دو سالگی تا 5 سالگی در صورت بهبودی کامل این کودکان از برنامه خارج می شوند و نیز در صورتی که کودک به 59 ماهگی تمام رسید می بایست بر اساس قانون شرایط سنی حتی در صورت عدم بهبودی از برنامه خارج شود.


  مسئول ارائه خدمت : پانیذ آصفی
  شماره تماس:    02832891617


  دانلود فلوچارت و مراحل گردش کار


  قوانین ومقررات خدمت:

  1-کودک معرفی شده می بایست بیشتر از 6 ماه و کمتر از 5 سال سن داشته باشد
  2-کودک معرفی شده می بایست ایرانی باشد و کودکان افغانی تحت پوشش این برنامه قرار نمی گیرند.
  3-یکی از شرط های لازم جهت معرفی کودک اختلال رشد کودک است که حتما باید در کنار فقر مالی بررسی گردد.
  4-هنگام تحویل معرفی نامه به کودکان تایید شده می بایست پدر کودک جهت دریافت به بهداشت مراجعه کند و در غیر اینصورت می بایست با رابط کمیته امداد هماهنگ شود.
   قوانین و مقررات برنامه.docx

   دستورالعمل جدید برنامه حمایتی94.pdf


  مستندات مورد نیاز:

  مدارک تشکیل پرونده کودک:
  1-کپی شناسنامه کودک صفحه اول
  2-کپی شناسنامه سرپرست (پدر) صفحه اول
  3-کپی کارت ملی سرپرست
  4-کپی کارت رشد کودک(کارت واکسن) از تمام صفحات


  مدت زمان انجام خدمت :

  مدت زمان تحویل معرفی نامه 15 دقیقه


  هزینه های مورد نیاز : رایگان


  این برنامه جهت بهبود وضعیت تغذیه ای مادران باردار و شیرده واجد شرایط بر طبق دستورالعمل با همکاری بنیاد علوی اجرا می شود به این صورت که ماما حاضر در مراکز / پایگاه های سلامت و همچنین بهورزان خانه بهداشت در صورت داشتن مادر باردار و شیردهی که شرایط آن مطابق با دستورالعمل باشد به واحد تغذیه مرکز بهداشت شهرستان معرفی کرده و در صورت تایید مسئول تغذیه شهرستان و همچنین بنیاد علوی به صورت ماهانه یا دو ماهه تا 12 دوره از ماه چهارم بارداری تا 6 ماه پس از زایمان به این افراد سبد غذایی از پیش تعیین شده تعلق میگیرد و سپس شرایط و وضعیت این مادران پس از دریافت سبد پیگیری خواهد شد .


  مسئول ارائه خدمت : پانیذ آصفی
  شماره تماس:    02832891617


  دانلود فلوچارت و مراحل گردش کار


  قوانین ومقررات خدمت:

  مقررات انتخاب مادران باردار تحت پوشش برنامه:
  الف) نيازمند بودن مادر و نداشتن بيماري (شرايط منع مطلق بارداري) 
  ب) دارا بودن يكي از شاخص هاي بهداشتي – تغذيه اي به شرح زير و با تاييد اعضاي تيم سلامت مي توانند از اين خدمات استفاده نمايند:
  1-BMI كمتر از 5/18 در شروع بارداری
  2-وزن كمتر از 45 كيلوگرم در قبل از بارداري 
  3-هموگلوبين كمتر از 11 گرم در دسي ليتر 
  4-چند قلويي 
  5-وزن گيري نامطلوب دوران بارداري براساس جدول ميزان افزايش وزن برحسب BMI
  *افراد زير تحت پوشش برنامه قرار نمي گيرند:
  1-مادران باردار دچار اضافه‌وزن و چاقي
  2-افرادي كه منع مطلق بارداري دارند
  (بارداري زير 18سال و بالاي 35 سال (كه عليرغم توصيه ها بهداشتی، رعايت نكرده و باردار شده باشند، براي افراد بالاي 35 سال در صورتي كه مشكل نازايي داشته و اولين بارداري آنها باشد مي توانند استفاده كنند)
  3-افرادي كه به طور منظم جهت دريافت مراقبتهاي دوران بارداري مراجعه نمي كنند.


  مستندات مورد نیاز:

  1-کپی شناسنامه مادر باردار تحت پوشش صفحه اول و دوم (صفحه مشخصات همسر) و کپی کارت ملی
  2-کپی شناسنامه سرپرسن مادر صفحه اول و دوم (صفحه مشخصات همسر) و کپی کارت ملی


  مدت زمان انجام خدمت :

  مدت زمان تحویل سبد 15 دقیقه


  هزینه های مورد نیاز : رایگان


  ابتدا فرد مراجعه کننده به مراکز و پایگاه های بهداشتی توسط مراقبین سلامت غربالگری تغذیه می شود و در افرادی که بیمار نیستند ولی نیاز به ارجاع به کارشناس تغذیه دارند مانند افراد مبتلا به اضافه وزن ،پایین بودن امتیاز ارزیابی الگوی تغذیه و ... از طریق سامانه سیب مراقبین سلامت میتوانند این فرد را مستقیما به کارشناس تغذیه ارجاع دهند .


  مسئول ارائه خدمت : پانیذ آصفی
  شماره تماس:    02832891617


  دانلود فلوچارت و مراحل گردش کار


  قوانین ومقررات خدمت:

  1-عدم ارجاع افراد دارای بیماری به صورت مستقیم از مراقب سلامت به کارشناس تغذیه 
  2-عدم ارجاع فرد به کارشناس تغذیه قبل از انجام غربالگری تغذیه


  مستندات مورد نیاز:

  مستندات و مدارکی برای این فرآیند مورد نیاز نمی باشد


  مدت زمان انجام خدمت :

  برای جلسات اول مشاوره 30 دقیقه و جلسات بعدی مشاوره تغذیه 15 دقیقه


  هزینه های مورد نیاز : رایگان


  ابتدا فرد مراجعه کننده به مراکز و پایگاه های بهداشتی توسط مراقبین سلامت غربالگری تغذیه می شود و در افرادی که بیمار هستند و نیاز به ارجاع به کارشناس تغذیه دارند مانند افراد مبتلا به دیابت ،فشارخون ،هایپرلیپدمی و ... از طریق سامانه سیب مراقبین سلامت ابتدا به پزشک ارجاع می دهند و پس از ویزیت پزشک ، این فرد توسط پزشک به کارشناس تغذیه ارجاع می شود .


  مسئول ارائه خدمت : پانیذ آصفی
  شماره تماس:    02832891617


  دانلود فلوچارت و مراحل گردش کار


  قوانین ومقررات خدمت:

  1-عدم ارجاع افراد به پزشکو کارشناس تغذیه بدون انجام غربالگری تغذیه ای
  2-عدم ارجاع مستقیم افراد دارای بیماری به کارشناس تغذیه


  مستندات مورد نیاز:

  هیچ مستندات و مدارکی جهت این فرایند مورد نیاز نمی باشد


  مدت زمان انجام خدمت :

  جلسات اول مشاوره تغذیه 45 دقیقه و جلسات بعدی 15 دقیقه


  هزینه های مورد نیاز : رایگان


    عنوان خدمت:  خدمات دریافت مشاوره تغذیه و ارائه رژیم های غذایی

    نوع خدمت:  خدمت به مراجعه کننده

    شرح خدمت: پس از آنكه كارشناس مراقب سلامت گروه هدف را با استفاده از سؤالات فرم های غربالگری تغذیه ای  شناسايي كرد، بايد فرد شناسايي شده را جهت ارزيابي بيشتر، تشخيص قطعي و دريافت خدمات درماني و بر حسب مورد به پزشك ارجاع دهدو پزشک به کارشناس تغذیه ارجاع میدهد. کارشناسان تغذیه ، بایستی براساس دستورالعملهای مداخلات تغذیه ای برای گروه هدف، ضمن  پیگیری فرد ارجاع داده شده ، اقدام به ارائه خدمات و پیگیری و مراقبت مراجعین نماید.

    مراحل مراجعه حضوری:   ارباب رجوع پس از مراجعه به مراقب سلامت و غربالگری تغذیه ای ، برحسب نیاز  به اتاق کارشناس تغذیه میرود .

    مسئول ارائه خدمت: کارشناس تغذیه

    مقررات خدمت: بسته های خدمتی مخصوص کارشناسان تغذیه - ابلاغ شده از وزارتخانه

    مدت زمان انجام خدمت: 45-30 دقیقه

    هزینه های مورد نیاز جهت اخذ خدمت: رایگان

    مستندات مورد نیاز جهت اخذ خدمت: مراجعه کننده با ارائه کد ملی به مراکز و پایگاههای سلامت خدمت را دریافت می کند

    نحوه دسترسی به خدمت:   مراجعه حضوری به مرکز خدمات جامعه سلامت

    درخواست خدمت: مراجعه کننده با ارائه کد ملی به مراکز و پایگاههای سلامت، خدمت را دریافت می کند

    ارائه خدمت: کلیه مراکز. پایگاههای سلامت و خانه های بهداشت شهرستان

    نمودار گردش کار:  دریافت فلوچارتها


  اندازه پرونده: 66393 bytes
  اندازه پرونده: 70250 bytes
  اندازه پرونده: 106859 bytes
  اندازه پرونده: 304223 bytes
  اندازه پرونده: 83099 bytes
  اندازه پرونده: 124786 bytes
  اندازه پرونده: 111330 bytes
  اندازه پرونده: 93736 bytes
  اندازه پرونده: 68847 bytes
  اندازه پرونده: 62320 bytes

  6.1.8.0
  گروه دورانV6.1.8.0