واحد نظارت بر مواد غذایی ، آرایشی و بهداشتی شبکه بهداشت آبیک از تاریخ 87/09/01 با حضور مسئول مربوطه به طور رسمی راه اندازی شد . نظارت بر واحدهای سطح عرضه اقلام بهداشتی وآرایشی نظارت بر فعالیت واحدهای تولیدی مواد غذایی ، بهداشتی و آرایشی وظروف و بسته بندی نیز در برنامه کار واحد قرار گرفت.برای هریک از واحدهای تولیدی مذکور پرونده سازی انجام شد تا دسترسی بته اطلاعات مربوط به هر واحد تولیدی به صورت تفکیک شده به راحتی امکان پذیر باشد.


  در شش ماه دوم سال 89 مورخه 89/06/30 ، تفویض بازدید مستقل در حوزه نظارت بر مواد غذایی ،آرایشی وبهداشتی شبکه بهداشت آبیک صورت گرفت.


  • بازدید و بررسی واحدهای تولید مواد غذایی،آرایشی وبهداشتی و ظروف و بسته بندی بر اساس در خواست واستعلام های ارسالی
  • نظارت وکنترل ادواری محصولات غذایی وظروف و بسته بندی دارای پروانه ساخت وواحدهای تولیدی ومراکز پخش به منظور مطابقت با فرمول ساخت.
  • نظارت وکنترل ادواری محصولات غذایی دارای کد بهداشتی از نظرصلاحیت مصرف وتشویق به صنعتی شدن این مراکز
  • بازدید از واحدهای غیر مجاز وتعطیلی محل و معرفی متخلفین به مراجع قضاییوانهدام کالای غیر قابل مصرف.   
  • بازدید از مراکز سطح عرضه اقلام آرایشی وبهداشتی (فروشگاهها)
  • بررسی درخواستهای واحدهای تولیدی وارسال مدارک مربوطه به معاونت غذا و دارواستان جهت صدور مجوزهای مربوطه(پروانه بهره برداری بهداشتی-پروانه ساخت-ظرفیت خالی)
  • پیگیری و رسیدگی به شکایات مردمی در زمینه مواد غذایی و محصولات آرایشی وبهداشتی و ظروف یکبار مصرف
  • بازدید وبررسی ازواحدهای تولیدی مواد غذایی،ظروف وبسته بندی تحت پوشش شبکه براساس برنامه ماهیانه تعیین شده ونیز درخواست واستعلام های ارسالی
  • نمونه برداری ادواری از محصولات غذایی وظروف دارای پروانه ساخت به منظور مطابقت با پروانه ساخت واستانداردهای مربوطه وارسال آن به آزمایشگاه کنترل کیفیت استان قزوین .
  • بازدید از سطح عرضه اقلام آرایشی وبهداشتی سطح شهرستان (فروشگاهها ) جهت کنترل رعایت قوانین ماده 11 و16 مواد خوردنی ، آرایشی وبهداشتی
  • ارسال گزارش عملکرد ماهانه واحد نظارت بر مواد غذایی شبکه به معاونت غذا ودارو استان.     
  • بررسی وثبت شکایات دریافتی در حوزه اختیارات واحد نظارت بر مواد غذایی وآرایشی وبهداشتی .
  • دریافت گزارش عملکرد ماهانه واحد تولیدی از مسئول فنی کارخانجات تحت پوشش شبکه
  • دریافت مدارک لازم جهت صدور پروانه بهره برداری بهداشتی ( صدور وتمدید) ، پروانه ساخت ، ظرفیت خالی


  6.0.15.0
  گروه دورانV6.0.15.0