این شبکه از نیمه دوم سال 1382 از مرکز بهداشت شهرستان قزوین(شهید بلندیان) انتزا ع و راه اندازی گردید.
جمعیت شهری شهرستا ن 55723 نفر و جمعیت روستایی 30445 نفربوده که در مجموع دارای86168 نفر جمعیت می باشد. اکثریت مردم این شهرستان کشاورز بوده ضمن اینکه صنعت مرغداری نیزدر این شهرستان رونق بالایی دارد.
درحال حاضر دارای 87 روستای تحت پوشش بوده ؛که از این تعداد 25 روستا دارای خانه بهداشت و 62 روستا بصورت اقماری که 6 روستا خالی از سکنه پوشش داده می شود .این شبکه دارای 7 مرکز بهداشتی درمانی که 6 مرکز آن روستایی و1 مرکز شهری و 1 مرکز شهری روستایی می باشد.

تعداد خانه های بهداشت مصوب 25 خانه بوده که حدود 100 درصد خانه های بهداشت بر اساس طرح جدید راه اندازی گردیده است .ضمنا" مناطق شهری شهرستان دارای 5 پایگاه بوده که 2 پایگاه به صورت ضمیمه و 3 پایگاه به صورت مستقل ارائه خدمت می نمایند.


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0