راهنمای مراجعین برای دریافت خدمات :
   
  خدمات تنظیم خانواده
     
    زنان واجد شرایط مراجعهکننده به مراکز بهداشتی – درمانی و پایگاههایبهداشتی و خانه های بهداشت پس از تشکیل پروندهخانوار و تکمیل فرم فاصله گذاری در واحد بهداشتخانواده مورد مشاوره ومراقبت قرار می گیرند
    خدماتی که در بخش تنظیمخانواده ارائه می شوند عبارتند از :
  1)      تجویز قرصهای خوراکیجلوگیری از بارداری ال - دی
  2)      تجویز قرصهای خوراکیجلوگیری از بارداری تری فازیک
  3)      تجویز قرصهای خوراکیجلوگیری از بارداری لاینسترنول (قرص شیردهی)
  4)      تجویز قرصهای خوراکیجلوگیری از بارداری لوونورجسترول (روش اورژانسپیشگیری از بارداری)
  5)      تزریق آمپولهای تزریقیجلوگیری از بارداری مگسترون (سه ماهه)
  6)      تزریق آمپولهای تزریقیجلوگیری از بارداری سیکلوفم (یک ماهه)
  7)      تحویل کاندوم
  8)      گذاردن IUD
  9)      معرفی جهت بستن لوله درزنان(توبکتومی) به بیمارستانهای طرف قرارداد
  10)   معرفی جهت بستن لولهدرمردان به مراکز بهداشتی درمانی ارائه دهنده خدماتوازکتومی
  11)   انجام معاینات دوره ای وبررسی سرطان دهانه رحم (تست پاپ اسمیر)
   
    نحوه ارائه خدمات تنظیم خانواده:
   
    مراجعه به مراکز بهداشتیدرمانی ، پایگاهها و خانه هایبهداشت وتشکیل پرونده خانوار، مشاوره تنظیم خانواده،انتخاب روش ، تکمیل فرمهای فاصله گذاری ،انجام معایناتدر بدو ارائه خدمات وانجام معاینات دوره ای درمراجعات بعدی ارائه وسیله جلوگیری از بارداری ارائهآموزشهای لازم در زمینه نحوه استفاده از وسیلهجلوگیری از بارداری و عوارض احتمالی ناشی از آنتعیین تاریخ مراجعه بعدی
   
  خدمات مشاوره قبل از ازدواج
   
  کلیه مزدوجین مراجعه کننده به واحدمشاوره قبل از ازدواج مرکز بهداشتی درمانی بیاضیاندرروزهای یکشنبه و چهارشنبه ازساعت 10 تا 12 صبح پس از مراجعه درکلاسهای مشاوره شرکت می کنند.
    خدماتی که در بخش مشاوره قبلاز ازدواج ارائه می شوند عبارتند از :
  1)      آموزش در زمینه بهداشتباروری
  2)      آموزش در زمینه روشهایپیشگیری از بارداری
  3)      آموزش در زمینه پیشگیریاز بیماریهای مقاربتی
  4)      آموزش در زمینه پیشگیریاز بیماریهای ژنتیکی
  5)      معرفی جهت انجام آزمایشاتقبل از ازدواج
  6)      آموزش در زمینه تکمیلواکسیناسیون کزاز در آقایان ( درصورت لزوم ) وخانمها
   
  خدمات مراقبتی مادران
                                            
  زنانی که قصد بارداری دارند و زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی و پایگاههای بهداشتی و خانه های بهداشت پس از تشکیل پرونده خانوار و تکمیل فرم مربوطه و تعیین نوع خدماتی که دریافت می کنند به شرح زیرمراقبت می شوند.
   
   الف ) خدماتی که در دورانپیش از بارداری ارائه می شوند:
  1)      درج مشخصات مربوط وتکمیلفرم مراقبتهای پیش از بارداری جهت مراجعین
  2)      انجام مشاوره پیش ازبارداری
  3)      معرفی جهت انجام آزمایشاتپیش از بارداری
  4)      درمان بیماریهای زمینه ایدر صورت لزوم
  5)      معرفی به دندانپزشکی جهتانجام معاینات دهان و دندان
  6)      معرفی به واحدواکسیناسیون جهت تکمیل ایمنسازی
  7)      انجام معاینات لازم وارجاع در صورت لزوم
  8)      تجویز قرص اسیدفولیک
    ب) خدماتی که در دورانبارداری ارائه می شوند:
  1)      درج مشخصات مربوط وتکمیلفرم مراقبتهای دوران بارداری جهت مراجعین
  2)      درخواست آزمایشات دورانبارداری و درخواست سونوگرافی
  3)      انجام معاینات لازم(اندازه گیری وزن ، فشارخون ، معاینات شکمی ، شنیدنصدای قلب جنین ، معاینات دهان و دندان و....)
  4)      بررسی علائم خطر دورانبارداری و ارجاع به مراکز بالاتر در صورت نیاز
  5)      ارجاع به دندانپزشکی جهتبررسی بیماریهای دهان ودندان
  6)      ارجاع به واکسیناسیون جهتتکمیل ایمنسازی
  7)      تجویز قرص مولتی ویتامین،آهن و اسیدفولیک بر حسب نیاز
  8)      ارائه خدمات آموزشی درزمینه بهداشت فردی ، تغذیه دوران بارداری ، ورزش ،علائم خطر دوران بارداری و زایمان ایمن و نحوهشیردهی و ...
    ج) خدماتی که در دوران پس اززایمان ارائه می شوند:
  1.      درج مشخصات مربوط وتکمیلفرم مراقبتهای پس از زایمان جهت مراجعین
  2.      انجام معاینات مادر ونوزاد
  3.      بررسی علائم خطر مادر ونوزاد و ارجاع در صورت لزوم
  4.      ارائه خدمات آموزشی درزمینه بهداشت فردی ، تغذیه در دوران شیردهی ، نحوهشیردهی ، علائم خطر پس از زایمان و علائم خطرنوزادان
  5.      تجویز قرص مولتی ویتامینوآهن تا3 ماه پس از زایمان
  6.      توصیه و ارجاع جهت انجامآزمایش هیپوتیروئیدی نوزادان در روز سوم تا پنجم پساز تولدبه واحد مربوطه
  7.      مشاوره در زمینه شروع بهموقع روشهای تنظیم خانواده جهت جلوگیری از حاملگیناخواسته
   
    نحوهارائه خدمات مراقبتی مراجعین:
    مراجعه به مراکز بهداشتیدرمانی پایگاهها وخانه های بهداشت واحد بهداشتخانواده تشکیل پرونده خانوار مشاوره پیش از باردارییا مراقبت دوران بارداری یا مراقبت پس از زایمانتکمیل فرم مربوطه انجام معاینات در بدو ارائه خدماتوانجام معاینات دوره ای در صورت لزوم در مراجعاتبعدی ارائه مولتی ویتامین ،آهن و اسیدفولیک ارائهآموزشهای لازم در زمینه علائم خطردوران بارداری و پساز زایمان و علائم خطرنوزادان و نحوه استفاده ازقرصهای مولتی ویتامین ،آهن و اسیدفولیک وتعیین زمانمراجعه بعدی وتوصیه به شرکت در کلاسهای آموزش گروهی
   
   
  خدمات مراقبتی کودکان زیر8سال:
   
    کلیه والدین دارای کودک زیر8سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی وپایگاههای بهداشتی و خانه های بهداشت پس از تشکیلپرونده خانوار و تکمیل فرم مراقبت کودکان به شرحزیرمراقبت می شوند.
   
   
    خدماتی که در بخش مراقبتکودکان زیر 8 سال ارائه می شوند عبارتند از :
  1)      اندازه گیری وزن
  2)      اندازه گیری قد
  3)      اندازه گیری دورسر
  4)      رسم منحنی رشد وآموزشوالدین در مورد اهمیت و نحوه تفسیر آن
  5)      آموزش در زمینه سوانح وحوادث
  6)      آموزش در زمینه رابطه متقابل مادر وکودک
  7)      بررسی علائم خطر و ارجاعبه پزشک در صورت لزوم
  8)      ارائه قطره مولتی ویتامین، قطره آهن جهت کودکان زیر 2 سال
  9)      معرفی به واحدواکسیناسیون جهت تکمیل ایمنسازی
  10)   معرفی نوزادان 3 تا 5روزه جهت انجام آزمایشات هیپو تیروئیدی به واحدمربوطه
  11)   ارائه آموزشهای لازم درزمینه تغذیه انحصاری با شیر مادر در 6 ماه اول زندگی
  12)   ارائه آموزشهای لازم درزمینه زمان شروع تغذیه تکمیلی و نحوه تهیه غذای کمکیو نوع و تعداد وعده های غذایی مناسب با سن کودک
  13)   آموزش نحوه مصرف قطرهمولتی ویتامین و قطره آهن
  14)   معرفی به واحد مربوطه جهت صدور کوپنشیر مصنوعی در صورت لزوم با توجه دستورالعمل هایموجود
   
   نحوه ارائه خدمات مراقبتیکودکان زیر8 سال :
    مراجعه به مراکز بهداشتی درمانی یا پایگاههاو خانه های بهداشت واحد بهداشت خانواده تشکیل پروندهخانوار تکمیل فرم مراقبت کودکان زیر8 سال دختر یاپسر اندازه گیری وزن ،قد ، دورسر ترسیم منحنی رشدوتفسیر آن و ارائه مکملهای دارویی( مولتی ویتامین یاقطره آ-د ،آهن ) ارائه آموزشهای لازم ارجاع به پزشک، واکسیناسیون در صورت لزوم و انجام آزمایشهیپوتیروئیدی (3 تا 5 روزگی) و تعیین تاریخ مراجعهبعدی
   
  نحوه ارائه خدمات سالمندان  :
   
  سالمندان شامل افراد بالای 60 سال می باشد که در مراکز روستایی وشهری ساکن می باشند
  ارائه مراقبت به سالمندان در شهرستان آبیک در غالب دو برنامه ارائه می گردد
  1-      مراقبت های ادغام یافته سلامت سالمندان
  2-      بهبود شیوه زندگی سالم در دوران سالمندی
  مراقبت های ادغام یافته سلامت سالمندان
  این مراقبت ها در سطح مراکز بهداشتی درمانی شهری وپایگاه های بهداشتی برای گروه هدف سالمندان 60 و 65 سال ارائه می گردد وسالمندانی که در این گروه سنی قرار گرفته اند با مراجعه به پایگاه های تحت پوشش منطقه خود یک مراقبت کامل در زمینه بیماری های شایع را دریافت می نمایند ودرصورت نیاز به ارجاع به پزشک مرکز ارجاع داده می شوند درضمن در کنار این مراقبت ها که با استفاده از علائم ونشانه ها به ارزیابی بیماری های شایع سالمندان می پردازد آموزش های مرتبط با این بیماری ها ونیز تغذیه را دریافت می نمایند .
  در مراکز روستایی مراقبت های فوق با همان روال ارائه می گردد ولی گروه هدف مراکز روستایی سالمندان بالای 60 سال می باشند .
  بهبود شیوه زندگی سالم در سالمندی
  در این برنامه که در شهرستان آبیک بصورت آموزش در زمینه شیوه زندگی سالم به گروه هدف سالمندان می باشد و تمام گروه های سنی سالمندان را تحت پوشش دارد ضمناً این برنامه در سطح مراکز شهری و روستایی به صورت یکسان ارائه می گرددو در کنار این برنامه برای ترغیب مراجعه سالمندان کنترل فشارخون نیز به سالمندان ارائه می گردد .
   
  خدمات میانسالان :
   
  شامل سلامت زنان ومردان می باشد
  خدمات ارائه شده در مبحث سلامت زنان شامل:
  1)      ارائه آموزش در زمینه نحوه انجام معاینه پستان
  2)      ارائه آموزش در زمینه اهمیت انجام تست غربالگری سرطان دهانه رحم (پاپ اسمیر)
  3)      انجام معاینه پستان توسط ماما یا پزشک زن
  4)      تهیه لام پاپ اسمیر وارجاع به آزمایشگاه می باشد
  5)      ارائه آموزش در زمینه بیماری های غیر واگیر
  خدمات ارائه شده در مبحث سلامت مردان :
  ارائه آموزش در زمینه بیماری های غیر واگیر  6.1.8.0
  گروه دورانV6.1.8.0