واحد پیشگیری و مبارزه با بیماریها بعنوان یکی از واحدهای تخصصی مرکز بهداشت می باشد که مسئولیت پیشگیری و کنترل و بیماریها در سطح شهرستان را عهده دار می باشد و در زمینه چگونگی الگوی توزیع بیماریهای شایع از نظر اتیولوژی ، توزیع مکانی ، زمانی و بخصوص بار بیماری( Burden of Disease )و عوامل موثر بر آن بررسی و مطالعه نموده ، تا بتواند بعنوان عضوی از پیکر مرکز بهداشت ، هماهنگ و همپا با سایر اعضاء و بخشهای موثر با بهره گیری از توان تخصصی خود در تحقق اهداف بهداشتی کشور به نحو شایسته ایفای نقش کند.از سال 1383 که عملا این واحد در مرکز بهداشت شهرستان آبیک شروع به کار نمود اهم کارها و اقدامات که حاصل شده یا موفق به انجام آن شده ایم به شرح زیر می باشد :

  • از سال 1383 تا کنون موردی از فلج اطفال همانند کشور و استان کشف نشده است .
  • از سال 1382 تاکنون میزان بروز تالاسمی ماژور صفر بوده است .
  • از سال 1385 غربالگری تیرویید نوزادان در شهرستان آغاز به کار کرده است .
  • از سال 1383 تاکنون 5 دوره پرسشگری بیماریهای غیر واگیر در سطح شهرستان آبیک انجام شده است .


  خلاصه فعالیت های واحدبیماریها:

  •  انجام واکسیناسیون بر اساس دستورالعملکشوری در کلیه مراکز بهداشتی درمانی ، پایگاههای بهداشتی و خانه های بهداشت به صورت رایگان؛
  • تأمین و توزیع واکسن در مراکز ، پایگاههایبهداشتی ، خانه های بهداشت و بیمارستان ؛
  • دریافت گزارش و بررسی کلیه موارد عوارض ناخواسته ناشی از تلقیحواکسن؛
  • بیماریابی و درمان بیماران مبتلا به سل تا بهبودی کامل به صورترایگان؛
  • انجام برنامه غربالگری نوزادان با هدف بیماریابی بیماری کم کاریمادرزادی تیروئید، در کلیه  مراکز بهداشتی درمانیتابعه؛و برخی خانه های بهداشت منتخب .
  • اجرای برنامه پیشگیری از تولد نوزاد مبتلا به تالاسمی ماژور از طریقبرنامه غربالگری زوجین متقاضی ازدواج
  • دریافت و ارسال گزارش تلفنی و بررسی کامل بیماران مبتلا به فلج شلاندامها با هدف ریشه کنی بیماری فلج اطفال؛
  • شناسایی و بررسی موارد مشکوک بهابتلا به بیماری  سرخک ، سرخجه و سندرم سرخجه مادرزادی با هدف حذف این بیماریها درکشور؛
  • دریافت گزارش ، فراخوان و انجام واکسیناسیون کامل موارد حیوان گزیدگی در جهت پیشگیری از ابتلا به هاری؛
  •  شناسایی، گزارش و بررسی کلیه موارد مشکوک بهابتلا به بیماری سیاه سرفه، دیفتری، کزاز، بیماریهای مشترک بین انسان و دام مانند:تب مالت، سالک، تب های خونریزی دهنده، آنفلوانزا با منشأ حیوانی؛طغیان بیماریهای منتقله از آب و غذا .
  •  دریافتگزارش ، بررسی و کنترل موارد ابتلا به شپش سر از مدارس و سایر مکانهایتجمعی؛
  •   مشاوره و شناسایی افراد با رفتارهای پرخطر اجتماعی در زمینه خطر ابتلابه بیماری ایدز، درمان و پیگیری موارد HIV مثبت
  •  پیگیری، جمع آوری، ثبت کامپیوتری و ارسالآمار مصدومین سوانح و حوادث مراجعه کننده به بیمارستان منطقه، مبتلابان بهسرطان،عفونتهای بیمارستانی؛
  • شناسایی، گزارش و ثبت پورتال بیماران مبتلا بههپاتیت مزمن، واکسیناسیون گروههای در معرض خطر شغلی و افراد در معرض تماس با اینبیماران مانند افراد خانواده به صورت رایگان؛
  • ثبت اطلاعات سایر بیمارهای واگیر در پورتال مرکز مدیریت بیماریها
  •  ثبت اطلاعات غربالگری تیرویید و PKU نوزادان در پورتال مرکز مدیریت بیماریها
  • شناسایی، بررسی، گزارش و درمانبیماران مبتلا به مالاریا به صورت رایگان؛
  • شناسایی و بررسی موارد مشکوک بهمننژیت و ثبت در دفتر مربوطه
  • جمع آوری وانتقالنمونه های آزمایشگاهی بیماران مشکوک به سرخک، انفلوانزا،سرخجه مادرزادی، فلج شل حاد، سیاه سرفه ، دیفتری و غیره؛
  •  پیشگیری و کنترلبیماریهای اسهالی با تأکید بر التور و اسهال حاد خونی؛
  •  انجام طرح هایسالانه ایمن سازی تکمیلی فلج شل حاد در کودکان کمتر از 5 سال در دو نوبت ؛
  • انجام طرح نظاممراقبت عوامل خطر بیماریهای غیرواگیر و انجام پرسشگری از افراد در خوشه های  موردبررسی در محل منزل؛
  • انجام طرح های واکسیناسیون همگانی مثل سرخک و سرخجه وهپاتیت در گروههای سنی خاص؛
  • پایش و نظارت بر نحوه عملکرد و روند خدمت رسانیدر مراکز و پایگاههای تابعه
  • انجام سالیانه چک لیست سوانح و حوادث در منازل روستایی 
  •  آموزش و اطلاع رسانی آسم در گروههای پرخطر .

  اندازه پرونده: 15662231 bytes

  6.1.8.0
  گروه دورانV6.1.8.0