معاونت درمان شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک با افتتاح این شبکه در سال 1382 فعالیت خود را در زمینه نظارت و کنترل بر کلیه مراکز بهداشتی و درمانی آغازنموده است و در راستای اجرای هر چه بهتر خدمات و با جذب نیرو در سالهای اخیر هم اکنون این واحد با 2 کارشناس و با تفویض اختیارات از سوی معاونت ودرمان دانشگاه علوم پزشکی قزوین مسئولیت نظارت کمی و کیفی بر کلیه نهادهای دولتی و خصوصی بخش بهداشت ودرمان این شهرستان را دارد.

   

  شرح وظایف:

  •  نظارت بر مطب های پزشکی –دندانپزشکی- مامایی – متخصصین بصورت فصلی
  • نظارت بر درمانگاه های شبانه روزی بصورت فصلی(دندانپزشکی – پزشکی)
  • نظارت بر مراکز درمان سوء مصرف مواد بصورت ماهیانه 
  • نظارت بر کلیه دفاتر کار بصورت فصلی ( فیزیوتراپی –اپتومتری –عینک سازی – کار درمانی – گفتار درمانی و ...)
  • نظارت بر فوریتهای پزشکی شهرستان و توابع
  • نظارت بر مراکز روستای شهرستان
  • نظارت بر بیمارستان ولیعصر بصورت ماهیانه
  • نظارت بر مراکز غیر مجاز و ارجاع به دادگاه و مراجع ذیربط
  • جمع آوری آمار اطلاعات مراکز پزشکی ودرمانی
  • رسیدگی به شکایات رسیده و پیگیری جهت حصول نتیجه و ارائه مستندات
  • برگزاری کمیسیون پزشکی شبکه و شهرستان
  • رویت پرونده های بستری بیمارستان ولیعصر و تایید براساس مستندات

  دوران

  لطفا صبر کنید ...

  زهرا جهانشاهلو

  کارشناس نظارت بر درمان

  • سوابق : کاردان اتاق عمل بیمارستان رجائی قزوین از سال 1383 تا 1384
  • تحصيلات : کارشناسی

  زهرا جهانشاهلو

  کارشناس نظارت بر درمان

  • تلفن : 02832892930
  • پست الکترونیکی : abyekIT@qums.ac.ir
  6.0.15.0
  گروه دورانV6.0.15.0