فرم های مورد نیاز مراکز بهداشتی-درمانی

  آمار ماهانه :   فرم آمار ماهانه بهداشت حرفه ای
  آمارفصلی: فرم ثبت نتایج اندازه گیری صدا و روشنایی محیط کار
  بازرسی هدفمند
  طرح تشدید
  طرح بقا
  آمار 6 ماهه و سالانه
  آمار روشنایی
  آمار صدا
  آمار سیلیس
  آمار کشاورزی
  آمار سرب،جیوه،آزبست
   فرم 2-111ویرایش 95
  فرم 3-111
  فرم گزارش ارگونومی ویرایش 95
  آمار پرتو
  آمار سندبلاست و سیلیس کوبی

   

   

  فرم های مورد نیاز مراکز بهداشتی-درمانی

  آمار ماهانه :    فرم آمار ماهانه بهداشت حرفه ای
  آمارفصلی: فرم ثبت نتایج اندازه گیری صدا و روشنایی محیط کار
  بازرسی هدفمند
  طرح تشدید
  طرح بقا
  آمار 6 ماهه و سالانه:
  آمار روشنایی
  آمار صدا
  آمار سیلیس
  آمار کشاورزی
  آمار سرب،جیوه،آزبست
   فرم 2-111ویرایش 95
  فرم 3-111
  فرم گزارش ارگونومی ویرایش 95
  آمار پرتو
  آمار سندبلاست و سیلیس کوبی
   

  فرم ها و چک لیست های مورد نیاز تشکیلات بهداشتی کارخانجات

  1. فرمهای آماری در زمینه کرونا و فرم نتایج معاینات ادواری سال 98
  2. چک لیست سئوالات خوداظهاری بهداشت حرفه ای
  3. چک لیست ارزیابی مسئولین بهداشت حرفه ای شاغل در صنایع  exel
  4. چک لیست ارزیابی مسئولین بهداشت حرفه ای شاغل در صنایع  pdf
  5. چک لیست ارزیابی برنامه حفاظت شنوایی در محیط کار
  6. فرم بررسی وضعیت اجرای برنامه 
  7. چک لیست سیلیس
  8. چک لیست سرب
  9. چک لیست ارزیابی برنامه حفاظت شنوایی در محیط کار
  10. فرم ثبت حوادث ناشی از کار (15-ع)
  11. شاخص های بهداشت حرفه ای وِیژه تشکیلات بهداشتی
  12. جدول زمانی ارسال گزارش فعالیت های بهداشت حرفه ای
  13.  فرم آماری برنامه پسماند
  14. فرم پرونده پزشکی شاغل
  15. فرم گزارش اندازه گیری روشنایی عمومی و موضعی
  16. فرم خام برنامه عملیاتی سلامت،ایمنی و بهداشت عوامل اجرایی مدیریت پسماند
  17. فرم های مورد نیاز خانه بهداشت کارگری
  18. فرم گزارش دهی سیلیس
  19. فرم گزارش حادثه ناشی از کار
  20. فرم ثبت جلسات آموزشی بهداشت حرفه ای برگزار شده در کارگاههای تحت پوشش
  21. فرم گزارش عملکرد شرکت
  22. فرم ارزیابی برنامه سلامت کار
  23. فرم خام برنامه عملیاتی سلامت ، ایمنی و بهداشت سال 93 
  24. فرم گزارش اقدامات اصلاحی ارگونومی
  25. فرم گزارش ثبت ارزیابی ارگونومی
  26. فرم ارزشیابی برنامه های آموزشی متکی بر شواهد
  27. فرم گزارش اقدام کنترلی / اصلاحی عوامل زیان آور محیط کار

  اندازه پرونده: 72679 bytes
  اندازه پرونده: 249858 bytes
  اندازه پرونده: 63951 bytes
  اندازه پرونده: 37348 bytes
  اندازه پرونده: 232473 bytes
  اندازه پرونده: 26194 bytes
  اندازه پرونده: 63843 bytes
  اندازه پرونده: 134591 bytes
  اندازه پرونده: 29069 bytes
  اندازه پرونده: 145201 bytes
  اندازه پرونده: 119668 bytes
  اندازه پرونده: 63819 bytes
  اندازه پرونده: 146822 bytes
  اندازه پرونده: 313063 bytes
  اندازه پرونده: 104854 bytes
  اندازه پرونده: 43102 bytes
  اندازه پرونده: 1831832 bytes
  اندازه پرونده: 3036804 bytes
  اندازه پرونده: 526000 bytes
  اندازه پرونده: 19142 bytes
  اندازه پرونده: 55257 bytes
  اندازه پرونده: 63488 bytes
  اندازه پرونده: 156456 bytes

  6.0.15.0
  گروه دورانV6.0.15.0