فرم های مورد نیاز مراکز بهداشتی-درمانی

   

   

   

  فرم های مورد نیاز مراکز بهداشتی-درمانی

   
   

  فرم ها و چک لیست های مورد نیاز تشکیلات بهداشتی کارخانجات

  1. چک لیست سئوالات خوداظهاری بهداشت حرفه ای
  2. فرم گزارش اقدامات اصلاحی ارگونومی
  3. فرم گزارش ثبت ارزیابی ارگونومی 

  اندازه پرونده: 63951 bytes
  اندازه پرونده: 37348 bytes
  اندازه پرونده: 26194 bytes
  اندازه پرونده: 63843 bytes
  اندازه پرونده: 29069 bytes
  اندازه پرونده: 63819 bytes
  اندازه پرونده: 104854 bytes
  اندازه پرونده: 43102 bytes
  اندازه پرونده: 526000 bytes
  اندازه پرونده: 55257 bytes
  اندازه پرونده: 63488 bytes

  6.1.8.0
  گروه دورانV6.1.8.0