کلیه شکایتهای رسیده (شفاهی - کتبی - سستاد هدایت ) جمع آوری و گزارش نهایی به مافوق، پس از دستور اقدام در صورت گنجیده شدن در حیطه اختیارات و وظایف مکاتبه با مرکز خاطی جهت اصلاح فرایند و جبران ضرر البته در صورت محکوم شدن و ارسال نتیجه نهایی به شاکی و درصورتی که خارج از حیطه باشد ارجاع شکایت و شاکی به مراجع ذیربط میباشد


  مسئول ارائه خدمت : خانم زهرا جهانشاهلو
  شماره تماس:    02832892930


  دانلود فلوچارت و مراحل گردش کار


  قوانین ومقررات خدمت: 

  مصاحبه با فرد شاکی و متشاکی و اخذ اظهارات طرفین الزامی و ثبت اقدامات و نتیجه نهایی نیز الزامیست


  مستندات مورد نیاز:

  اعلام شکایت بصورت کتبی و با تشریح کامل موضوع وقید شماره تماس شاکی و تاریخ شکایت و امضاو اثرانگشت و پیوست کلیه مستندات از مرکز یا فرد متشاکی


  مدت زمان انجام خدمت : 17 ساعت حداقل ،حداکثر بین 3 تا 7 روز


  هزینه های مورد نیاز : رایگان


  در صورت درخواست صدور پروانه مطب ( پزشکان - دندانان پزشکان- ماما ها- پیراپزشکان) پس از ثب در سامانه صدور پروان های نظام پزشکی جهت اخذ گواهی اشتغال یا شاخص جمعیتی به شبکه مراجعه و گواهی های لازم را اخذ می نمایند.


  مسئول ارائه خدمت : خانم زهرا جهانشاهلو
  شماره تماس:    02832892930


  دانلود فلوچارت و مراحل گردش کار


  قوانین ومقررات خدمت: 

  اخذ درخواست کتبی گواهی اشتغال و شاخص جمعیتی توسط پزشکان - دندانپزشکان - ماماها و پیراپزشکان


  مستندات مورد نیاز:

  درخواست کتبی گواهی اشتغال یا شاخص جمعیتی


  مدت زمان انجام خدمت :  3 روز


  هزینه های مورد نیاز : رایگان


  پرسنل شبکه در صورت داشتن مرخصی استعلاجیبیش تر از 21 روز کلیه مدارک و مستندات را به واحد اداری تحویل و پس از تحو یل مدارک به واحد درمان مطابق مقررات پیگیری می گردد.


  مسئول ارائه خدمت : خانم زهرا جهانشاهلو
  شماره تماس:    02832892930


  دانلود فلوچارت و مراحل گردش کار


  قوانین ومقررات خدمت: 

  تحویل کلیه مدارک و مستندات در اسرع وقت به واحد اداری
  اطلاع رسانی مرخصی استعلاجی در اسرع وقت
  تکمیل فرم معرفی به کمیسیون پزشکی
  بررسی در کمیسیون پزشکی شبکه با حضور اعضا کمیسیوت رئیسو دبیر کمیسیون
  در صورت نیاز معرفی به پزشک معتمد


  مستندات مورد نیاز:

  برگه مرخص
  گواهی پزشک ممهور به مهر و امضا و خوانا و دقیق
  نسخه دارویی ممهور به مهر داروخانه و قیمت
  سونوگرافی
  آزمایش
  گرافی
  سی تی
  ام آر آی و...


  مدت زمان انجام خدمت : 2 هفته یکبار کمیسیون تشکیل میشود


  هزینه های مورد نیاز : رایگان


  6.0.15.0
  گروه دورانV6.0.15.0