از انجا كه آموزش موفق وايده آل به مردم ومراجعين درمراكز بهداشتي درماني به دليل وجود موانع ارتباطي بسيار امكان پذير نمي باشد بنابراين تهيه وتوليد رسانه هاي آموزشي براساس نياز مردم درمنطقه تحت پوشش، دراشكال مختلف از جمله رسانه هاي ديداري ميتواند گام مهمي درامر اطلاع رساني به گروه هاي هدف داشته باشدزيرا افراد درهنگام اوقات فراغت يا هنگام نياز به آن مراجعه نموده وپاسخ بسياري از سوالات خود رامي يابندكه اين باعث كاهش تعداد بارمراجعات مراكز ودرعين حال ارتقاي سطح آگاهي مردم منطقه مي گردد.
  دانلود آیین نامه بازرسی کارگاه ها


  مسئول ارائه خدمت : خانم معصومه زارع نژاد
  شماره تماس:    02832891617


  دانلود فلوچارت و مراحل گردش کار


  قوانین ومقررات خدمت


  مستندات مورد نیاز


   

  هزینه های مورد نیاز : رایگان


  آموزش کلیه پرسنل در ابتدای ورود به سیستم که شامل دوره آموزش 35ساعته برای اعضای تیم سلامت می باشد.
  دانلود آیین نامه بازرسی کارگاه ها


  مسئول ارائه خدمت : خانم معصومه زارع نژاد
  شماره تماس:    02832822828


  دانلود فلوچارت و مراحل گردش کار


  قوانین ومقررات خدمت:

  الف : ابتدافرم بدو خدمت به نیروی جدید تحویل داده می شود

   ب : برنامه زمان بندی شده برای آموزش بدو خدمت با هماهنگی واحد های ستادی تنظیم میشود

   ج : امور بهورزی آموزش ها را بررسی میکند

  ث : در تکمیل فرمها به نکات زیر توجه شود:

  -  اطلاعات عمومی بالای فرم حتما ثبت شود


  مستندات مورد نیاز:

  فرم آموزش بدو خدمت

  معرفی نامه از سوی معاونت بهداشتی که از طریق اتوماسیون اداری ارسال میشود


  مدت زمان انجام خدمت : 

   هر زمان نیروی جدید وارد سیستم شود آموزش بدو خدمت انجام میشود مدت زمان آن 5 روز وبه مدت 35ساعت است . 


  هزینه های مورد نیاز : رایگان


  شامل اعمالي است اکتسابی، آگاهانه و هدفدار كه فرد براي خود، فرزندان و خانواده‌اش انجام مي‌دهد تا سالم بمانند، از سلامت جسمي، روانی و اجتماعی خود و خانواده خود حفاظت كند، نيازهاي جسمی، رواني و اجتماعی خود و آنها را برآورده سازد، از بيماري‌ها يا حوادث پيشگيري كند، ‌بیماری های مزمن خود و خانواده خود را مدیریت كند و نيز از سلامت خود و خانواده‌اش بعد از ابتلا به بيماري حاد يا ترخيص از بيمارستان، حفاظت كند.
  هدف در اين رويكرد؛ تربيت يك نفر سفير سلامت به ازاي هرخانوار است. سفير سلامت عضوي از اعضاي خانواده است كه حداقل 8 كلاس سواد خواندن و نوشتن دارد و به صورت داوطلبانه، مسووليت انتقال مطالب آموخته شده در حوزه سلامت و مراقبت فعال از سلامت خود و اعضاي خانواده و جامعه را بر عهده دارد.


  مسئول ارائه خدمت : خانم معصومه زارع نژاد
  شماره تماس:    02832827731


  دانلود فلوچارت و مراحل گردش کار


  قوانین ومقررات خدمت (دانلود)

  داشتن حداقل 8کلاس سواد جهت عضویت در برنامه سفیران سلامت خانواده (خودمراقبتی فردی)


  مستندات مورد نیاز: کارت ملی


  مدت زمان انجام خدمت : یک ساعت


  هزینه های مورد نیاز : رایگان


  6.1.8.0
  گروه دورانV6.1.8.0