دوران

  لطفا صبر کنید ...

  عسگر نظری

  سرپرست عامل مالی

  • تحصيلات : کارشناسی
  • تخصص : حسابداری

  عسگر نظری

  سرپرست عامل مالی

  • تلفن : 02832892556
  • پست الکترونیکی : abyekIT@qums.ac.ir

  نجیبه رمضانی

  حسابدار

  • تحصيلات : کارشناسی
  • تخصص : حسابداری

  نجیبه رمضانی

  حسابدار

  • تلفن : 02832892556
  • پست الکترونیکی : abyekIT@qums.ac.ir

  شکوفه حاتمی

  حسبدار

  • تحصيلات : کارشناسی
  • تخصص : حسابداری

  شکوفه حاتمی

  حسبدار

  • تلفن : 02832892556
  • پست الکترونیکی : abyekIT@qums.ac.ir

  • ثبت دفترداری
  • تامین اعتبار
  • تهیه و تنظیم لیست حقوقی
  • تفریغ بودجه
  • تهیه وتنظیم لیست بیمه
  • پرداخت کمک هزینه های رفاهی
  • صدور چک
  • رسیدگی اسناد
  • صدور سند هزینه و حواله
  • بایگانی اسناد و پرسنلی
  • تهیه صورت مغایرت بانکی
  • تهیه گزارشات مالی
  • تهیه تراز های مالی

  6.1.8.0
  گروه دورانV6.1.8.0