فرم های کاربردی واحد نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی
     مدارک مورد نیاز برای گرفتن پروانه بهره برداری:

  • چک لیست مدارک صدور پروانه بهره برداری (01/03)


  مدارک مورد نیاز برای گرفتن پروانه ساخت:

  • چک لیست درخواست صدور یا تمدید پروانه ساخت مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی (12/06)


  مدارک مورد نیاز برای گرفتن پروانه بهداشتی کارگاهی:


  مدارک مورد نیاز برای برنامه پیش نیازی (PRP) تولید مواد غذایی و درجه بندی واحدهای آرایشی: 


  مدارک مورد نیاز برای گرفتن ایزو 22000، HACCP و لوگوی ایمنی سلامت:


  مدارک مورد نیاز برای گرفتن گواهی بهداشت صادرات:


  مدارک مورد نیاز برای مسئولین فنی مسئول پروانه ساخت:

  • فرم لیست مدارک صدور پروانه مسئول فنی (23/03)
  • چک لیست پروانه مسئول فنی (23/04) 


  مدارک مورد نیاز برای مسئولین فنی شناسه نظارت کارگاهی:

    
  مدارک مورد نیاز برای مشاغل خانگی :

  • مدارک مسئول فنی واحد های تولیدی مشمول مشاغل خانگی (178)
  • چک لیست مدارک مورد نیاز صدوریا تمدید مجوز مشاغل خانگی (179)


  فرم های مورد نیاز جهت ارائه گزارشات :


  مدارک مورد نیاز جهت گرفتن ظرفیت خالی :


  6.1.8.0
  گروه دورانV6.1.8.0