نیاز به شناخت و درک متقابل به منظور تسریع در دستیابی به مقاصد و اهداف ، امروزه درسازمان ها و ادارات به عنوان یکی از اساسی درمدیریت پذیرفته شده است.این ارتباط که ازآن به عنوان روابط عمومی یاد می شود یکی ازمهمترین و با ارزش ترین‎ عوامل عوامل موثر در سرنوشت هرموسسه وگروه محسوب می گردد.

  روابط عمومی هنر برقراری ارتباط در جهت اطلاع رسانی و آگاهی بخشی به مخاطبان و همچنین زمینه سازی برای دریافت انتظارات وخواسته‌های مخاطبان جهت حرکت در مسیر آن است به عبارت دیگر روابط عمومی هنر مردمداری است.روابط عمومی تمامی تلاش خود را معطوف تنظیم روابط سازمان ومردم می‌نمایدروابط عمومی هوشمندانه سعی می‌نماید اهداف و برنامه سازمان را بااتکاءبه اصول اخلاقی و رسالت حرفه‌ای درقالب کار برنامه‌ای در جهت تحقق و حفظ منافع سازمان ومردم بکار ببندد.وظایف روابط عمومی برقراری ارتباط صحیح و منطقی و اصولی با مخاطبان وهمچنین اطلاع رسانی شفاف و روشن و دریافت انتظارات و خواسته‌های مخاطبان با بکارگیری روش و فنون مختلف می‌باشد.


  دوران

  لطفا صبر کنید ...

  مجید رحیم پور

  مسئول روابط عمومی

  مجید رحیم پور

  مسئول روابط عمومی

  • تلفن : 02832827731
  • پست الکترونیکی : abyek@qums.ac.ir

  6.0.15.0
  گروه دورانV6.0.15.0