معاینات جوانان با هدف غربالگری و معاینات پزشکی جوانان 18-29ساله می باشد که جوانان به نزدیکترین پایگاه سلامت یا خانه بهداشت محل سکونت خود مراجعه کرده و درابتدا توسط بهورز یا مراقب سلامت غربالگری شده و نتایج غربالگری در سامانه سیب ثبت می جوانان درصورت نیاز به ارجاع توسط پزشک به متخصصین مربوطه ارجاع داده میشود. .معاینات غربالگری و پزشکی کاملا رایگان می باشد مگر مواردی که مشکلات دهان و دندان داشته باشند که با توجه به تعرفه های واحد دهان و دندان دریافت می گردد که با توجه به نوع دفترچه بیمه و نوع خدمت هزینه ها متفاوت می باشد . 
  معاینات جوانان توسط مراقب سلامت و بهورز و پزشک مرکز هر 3سال یکبارانجام می گیرد وشامل مراقبت : انجام ارزیابی نمایه توده بدنی ، ارزیابی ازنظر خطر ابتلا به فشارخون بالا، مراقبت از نظرخطر ابتلا به آسم جوانان، بررسی عامل خطر ناهنجاری های ژنتیک، مراقبت از نظر وضعیت واکسیناسیون،مراقبت از نظر وضعیت دهان ودندان،مراقبت جوانان از نظر شک به سل، مراقبت از نظر ابتلا به هپاتیت جوانان،غربالگری اولیه درحوزه سلامت روان،مراقبت از نظر اختلال مصرف مواد،ارزیابی مصرف دخانیات جوانان،مراقبت از نظر سلامت اجتماعی ،ارزیابی بیماری های منتقله از راه جنسی، ارزیابی وضعیت رفتارهای پرخطر مرتبط با ایدزوبیماریهای آمیزشی،ارزیابی اختلالات وبیماریهای تیروئید ،سفیران سلامت، مشاوره فرزندآوری وباروری سالم،ارزیابی آمادگی خانوار دربرابر بلایا،زخم ژنیتال، عفونت لگنی،ترشح سوزش خارش واژن،تورم اسکروتوم،خیارک اینگوئینال ،بررسی ازنظراختلالات خونی فقرآهن می باشد.


  مسئول ارائه خدمت : رقیه وادیدار
  شماره تماس:    02832891617


  دانلود فلوچارت و مراحل گردش کار


  قوانین ومقررات خدمت:

  معاینه جوانان درسطح غیرپزشک و پزشک هر3سال یکبار
  جوان معاینه شده در سطح غیرپزشک درصورت سالم بودن یا مشکل داربودن پس از غربالگری توسط بهورز یا مراقب سلامت باید توسط پزشک ویزیت و معاینه گردد .
  کلیه خدمات انجام شده باید درسامانه سیب ثبت گردد .

  دانلود قوانین 


  مستندات مورد نیاز: کارت ملی- دفترچه بیمه


  مدت زمان انجام خدمت : 15دقیقه درسطح غیرپزشک-15دقیقه درسطح پزشک


  هزینه های مورد نیاز : رایگان


  معاينات فصلي پديكلوز سر در كليه دانش آموزان شهرستان با شروع مدارس در مهرماه آغاز می گردد و بصورت فصلی در فصل پاییز، زمستان و بهار توسط مراقبین سلامت و بهورزان با مراجعه به مدارس تحت پوشش انجام می گردد .


  مسئول ارائه خدمت : رقیه وادیدار
  شماره تماس:    02832891617


  دانلود فلوچارت و مراحل گردش کار


  قوانین ومقررات خدمت:
  1- انجام معاینه مجدد 2 هفته پس از شروع درمان جهت پیگیری برای خاتمه آلودگی یا ادامه آلودگی
  2- ارائه شامپو پرمترین به افراد خانواده درصورت آلوده بودن وپس از معاینه افراد خانواده


  مستندات مورد نیاز: 

  - برگه ارجاع از مدرسه جهت دریافت شامپو پرمترین از پایگاهها ی سلامت و خانه های بهداشت
  - کارت ملی دانش آموز جهت ثبت موارد آلوده درسامانه سیب توسط مراقب سلامت


  مدت زمان انجام خدمت : 5دقیقه


  هزینه های مورد نیاز : رایگان


  6.1.8.0
  گروه دورانV6.1.8.0