اندازه پرونده: 150090 bytes
    اندازه پرونده: 611941 bytes
    اندازه پرونده: 878210 bytes

    6.0.15.0
    گروه دورانV6.0.15.0