بازدید وبررسی از کارگاهها جهت اجرای قوانین بهداشت کار
  دانلود آیین نامه بازرسی کارگاه ها


  مسئول ارائه خدمت : آقای محسن سعید پور
  شماره تماس:    02832823269


  دانلود فلوچارت و مراحل گردش کار


  قوانین ومقررات خدمت


  مستندات مورد نیاز


  مدت زمان انجام خدمت : یک ساعت


  هزینه های مورد نیاز : رایگان


  کارگرانی که درکارگاههامشغول به فعالیت می باشند واز شرایط محیط کار از نظر بهداشتی شاکی می باشند


  مسئول ارائه خدمت : آقای محسن سعید پور
  شماره تماس:    02832823269


  دانلود فلوچارت و مراحل گردش کار


  قوانین ومقررات خدمت: سامانه 190


  مستندات مورد نیاز: سامانه 190


  مدت زمان انجام خدمت : 48ساعت


  هزینه های مورد نیاز : رایگان


  6.1.8.0
  گروه دورانV6.1.8.0