شهرستان آبیِک یکی از شهرستان های استان قزوین ایران است . آبیک شهری مهاجرنشین است و اقتصاد غالب آن بر اساس کشاورزی میباشد . عملیات اجرایی شهرک صنعتی آبیک نیز در سال 13۸5 خورشیدی آغاز شده است . با وجود بخشهای تازه ساز ولی بافت اصلی این شهر هنوز تابع الگوی روستاشهری است. محله های تازه ساز شهر آبیک عبارت اند از شهرک خرم، شهرک قدس،کوی فرهنگیان، محله اداره برق و محله سپاه.
زبان های رایج در شهرستان فارسی، آذری، تاتی و کُردی می باشد .
آبیک شهری است زلزله خیز که در مسیر توسعه آتی مترو کرج تهران قرار دارد. بزرگراه تهران به قزوین و خط راه آهن -
0 تهران به تبریز نیز از کنار آبیک میگذرد .
روستای احمدآباد، محل زندگی و درگذشت دکتر محمد مصدق از توابع آبیک نیست بلکه جزء شهرستان نظرآباد است.
اماکن دیدنی پیرامون آبیک عبارتاند از مقبره رئیس المجاهدین و امامزاده علی شکرناب .
این شهر همچنین دارای چندین دانشگاه و موسسه ی آموزشی عالی به نام های موسسه آموزش عالی بصیر، موسسه آموزش
عالی غیاث الدین جمشید کاشانی، موسسه آموزش عالی مولانا، موسسه آموزش عالی آبا و پیام نور است. تنها شهر دیگر در
شهرستان آبیک، شهر کوچک خاکعلی است .
آلودگی شدید هوا ( 5 برابر استاندارد) در نتیجه فعالیت کارخانه سیمان آبیک از مشکلات این شهرستان است .
جمعیت شهرستان آبیک طبق آخرین سرشماری در سال 1395 ، 94536 نفر می باشد.

شهرستان

بخش

جمعیت

مرد

زن

خانوار

آبیک

بشاریات

16379

8622

7757

5136

مرکزی

78157

40507

37650

24098

 6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0