فرمت فرآیند ها مناسب با برنامه bizagi میباشد.


  قصود ازمدیریت منابع انسانی سیاست‌ها و اقدامات مورد نیاز برای اجرای بخشی از وظیفه مدیریت است که با جنبه‌هایی از فعالیت‌ کارکنان بستگی دارد، به ویژه برای کارمندیابی،آموزش دادن به کارکنان ، ارزیابی عملکرد ، دادن پاداش و ایجاد محیطی سالم و منصفانه برای کارکنان سازمان.
  مدیریت امور کارکنان حوزه‌ای است که به اندازه کل حوزه مدیریت قدمت دارد اما به طور طبیعی دستخوش تغییر و تکامل شده است. نقطه عطف این تغییر و تکامل جایی است که به جای مدیریت کارکنان ، مدیریت منابع انسانی مطرح می‌شود. مدیریت منابع انسانی علاوه بردارا بودن مبانی و مفاهیم مدیریت کارکنان، رویکردهای کلی‌تر و جدید‌تری را درمدیریت نیروی انسانی در نظرمی‌گیرد.
   

  تعریف
  مدیریت منابع انسانی عبارتست از رویکردی استراتژیک به جذب، توسعه، مدیریت، ایجاد انگیزش ودست‌یابی به تعهد منابع کلیدی سازمان؛ یعنی افرادی که در آن یا برای آن کار می‌کنند .
  مدیریت منابع انسانی فرایندی شامل چهار وظیفه جذب، توسعه، ایجاد انگیزش و نگهداشت منابع انسانی است مدیریت منابع انسانی یعنی مدیریت کارکنان سازمان .


  navLink شرح وظایف کلی واحد امور اداری:
  navLink مقصود ازمدیریت منابع انسانی سیاست‌ها و اقدامات مورد نیاز برای اجرای بخشی از وظیفه مدیریت است که با جنبه‌هایی از فعالیت‌ کارکنان بستگی دارد، به ویژه برای کارمندیابی،آموزش دادن به کارکنان، ارزیابی عملکرد، دادن پاداش و ایجاد محیطی سالم و منصفانه برای کارکنان سازمان. برای مثال این سیاست‌ها و اقدامات دربرگیرنده موارد زیرمی‌شود:
    

  افزودن سوال جدید

  سوال جديد : 


  دوران

  لطفا صبر کنید ...

  جعفر یوسفی

  مسئول امور اداری

  • تحصيلات : کارشناسی
  • تخصص : مدیریت دولتی

  جعفر یوسفی

  مسئول امور اداری

  • تلفن : 02832829338
  • پست الکترونیکی : abyekIT@qums.ac.ir

  navLink اطلاع رسانی در خصوص سلامت اداری و راهکارهای پیشگیری از بروز تخلفات اداری
  navLink اطلاع رسانی در خصوص تکریم ارباب رجوع و لزوم رسیدگی به شکایات مراجعین
    

  افزودن سوال جدید

  سوال جديد : 


  6.1.8.0
  گروه دورانV6.1.8.0