در صورتی که واحد قصد فعالیت تولیدی دارد می بایست نسبت به اخذ و یا تمدید این مجوز اقدام نماید و نیز در صورتی که قصد اعمال تغییرات در این مجوز دارد می بایست نسبت به اصلاح این مجوز اقدام نماید . در غیر اینصورت واحد مجاز به فعالیت تولیدی نمی باشد . 


  مسئول ارائه خدمت : خانم زهرا روستازاده
  شماره تماس:    02832894529


  دانلود فلوچارت و مراحل گردش کار


  قوانین ومقررات خدمت:

   

  شرایط برچسب گذاری
  درج آرم سازمان غذا و دارو
  بخشنامه نحوه درج تاریخ تولید انقضاء


  مستندات مورد نیاز:

  تعهد جهت ارائه نامه تجاری نهایی

  اتیکت بسته بندی

  تعهد مهظری پروانه ساخت

  چک لیست پروانه ساخت1

  پروانه ساخت


  مدت زمان انجام خدمت : 4 روز کاری و 4 ساعت و 50 دقیقه


  هزینه های مورد نیاز : دانلود


  قبل از اخذ پروانه بهداشتی ساخت جهت تولید محصول ، می بایست متقاضی نسبت به اخذ پروانه بهداشتی تاسیس و بهره برداری اقدام نماید و نیز در صورتی که قصد اصلاح آن را دارند می بایست نسبت به اصلاح آن اقدام نمایند .


  مسئول ارائه خدمت : خانم زهرا روستازاده
  شماره تماس:    02832894529


  دانلود فلوچارت و مراحل گردش کار


  قوانین ومقررات خدمت:

   

  شرایط برچسب گذاری
  درج آرم سازمان غذا و دارو
  بخشنامه نحوه درج تاریخ تولید انقضاء


  مستندات مورد نیاز:

  تعهد جهت ارائه نامه تجاری نهایی

  اتیکت بسته بندی

  تعهد مهظری پروانه ساخت

  چک لیست پروانه ساخت1

  پروانه ساخت


  مدت زمان انجام خدمت : 5 روز کاری


  هزینه های مورد نیاز : دانلود


  بخشی از این خدمت به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه TTAC به آدرسhttp://www.ttac.irانجام می شود. که در فلوچارت فرآیند کاملاً مشخص شده است .


  مسئول ارائه خدمت : خانم زهرا روستازاده
  شماره تماس:    02832894529


  دانلود فلوچارت و مراحل گردش کار


  قوانین ومقررات خدمت:

  روی فایل اول و دوم کلیک کنید


  مستندات مورد نیاز:

  قرارداد محضری مسئول فنی کارفرما
  تعهد سوگند مسئول فنی
  شرح وظایف مسئول فنی


  مدت زمان انجام خدمت : 3 روز کاری و 40 دقیقه


  هزینه های مورد نیاز : دانلود


  در صورتی که متقاضی قصد تولید کارگاهی دارد می بایست نسبت به اخذ و یا تمدید شناسه تولید کارگاهی اقدام و در صورتی که قصد اعمال تغییراتی در این مجوز را دارد می بایست نسبت به اصلاح آن اقدام نماید .


  مسئول ارائه خدمت : خانم زهرا روستازاده
  شماره تماس:    02832894529


  دانلود فلوچارت و مراحل گردش کار


  قوانین ومقررات خدمت


  مستندات مورد نیاز:

  125-03 Taahod Modir Moases.doc
  148-01Darkhast Sodor Parvaneh Behdashti Tasis Kargahi.doc
  210 Etiket Bastebandi (1).doc
  04-10 Shenase Nezarat Kargahi 1.doc


  مدت زمان انجام خدمت : 


  هزینه های مورد نیاز : دانلود


  6.0.15.0
  گروه دورانV6.0.15.0