• برنامه‌ريزي عملياتي (شامل نيازسنجي، تعيين اهداف و استراتژي) براي اجراي سالانه برنامه ملي خودمراقبتي براي هر يك از رويكردهاي خودمراقبتي فردي، سازماني، اجتماعي و گروه‌هاي خوديار در سطح شهرستان
  • برنامه‌ريزي براي برقراري ارتباط استراتژيك براي سلامت
  • برنامه ريزي براي آموزش سلامت همگاني طبق برنامه برقراري ارتباط استراتژيك
  • اقدام براي جلب حمايت همه جانبه و آشنايي مخاطبان با اجراي برنامه ملي خودمراقبتي فردي، سازماني، اجتماعي و گروه خوديار در منطقه تحت پوشش (مكاتبات، جلسه، آموزش همگاني و ...) در سطح شهرستان
  • شركت در دوره‌هاي آموزشي برنامه ملي خودمراقبتي و ارزشيابي رسانه و مداخلات آموزش سلامت
  • توانمندسازي كارشناسان مراقب سلامت خانواده و ساير كاركنان بهداشتي براي اجراي برنامه عملياتي خودمراقبتي در سطح شهرستان
  • خدمات پشتيباني براي اجراي برنامه  ملي خودمراقبتي (شامل تامين و توزيع ابزارهاي خودمراقبتي) در سطح شهرستان
  • نظارت بر آموزش‌هاي سفير سلامت
  • برگزاري جلسات ماهانه با كارشناسان مراقب سلامت خانواده تحت پوشش
  • اقدام براي توسعه خودمراقبتي سازماني (شامل برگزاري دوره‌هاي آموزشي حضوري، هماهنگي براي برگزاري دوره‌هاي آموزشي آن‌لاين براي اعضاي شوراي ارتقاي سلامت، ارزشيابي دوره آموزشي) در سطح شهرستان
  • اقدام براي توسعه خودمراقبتي اجتماعي (شامل برگزاري دوره‌هاي آموزشي حضوري، هماهنگي براي برگزاري دوره‌هاي آموزشي آن‌لاين، ارزشيابي دوره آموزشي) در سطح شهرستان
  • ارزشيابي عملكرد سازمان‌ها و شوراهاي حامي سلامت منطقه تحت پوشش طبق چك ليست خودمراقبتي سازماني/ شوراها سالانه
  •  مديريت فعاليت گروه‌هاي خوديار منطقه تحت پوشش (شامل تامين و توزيع بسته‌هاي آموزشي، تكميل فرم شماره 2 سفير سلامت در پرونده خانوار، تكميل چك ليست ارزيابي گروه خوديار به صورت فصلي)
  • نظارت بر ثبت اقدامات انجام شده در پورتال ملي خودمراقبتي
  • ارزشيابي اقدامات انجام شده در برنامه ملي خودمراقبتي در سطح شهرستان (بررسي شاخص‌هاي برنامه طبق پنل مديريت اطلاعات سلامت)
  •  ارزيابي عملكرد مراكز تابعه
  • مديريت سامانه ارس (شامل ايجاد شناسنامه و ارزيابي داخلي در هريك از چهار مرحله پيش رسانه/ مداخله، پيش آزمون، اجرا و ارزشيابي)
  • بازديد از مراكز تابعه بر اساس جدول برنامه‌ريزي
  • تشكيل كميته ساماندهي رسانه
  • مشاركت در اجراي كمپين‌هاي آموزشي ابلاغ شده
  •  مستندسازي اقدامات انجام شده شماره 1 تا20
  •   اجراي برنامه‌هاي ابلاغ شده از سطوح بالاتر

  6.0.15.0
  گروه دورانV6.0.15.0