ردیف

عنوان هدف

هدف مرتبط معاونت

نام و امضای معاونین مرتبط

1

دسترسی به خدمات آزمایشگاهی با کیفیت به میزان 95 درصد تا پایان سال 98

 

1

معاونت بهداشتی

 

2

کاهش میزان مرگ 30 تا 70 سال به میزان 8 درصد نسبت به سال پایه

2

3

کاهش شیوع ناباروری های اکتسابی به میزان 5 درصد در مقایسه با سال اول برنامه(1درصد کاهش نسبت به سال قبل تا پایان سال 98)

 

3

4

کاهش مرگ مادران به کمتر از 15 در صد هزار تولد زنده

4

5

افزایش درصد زایمان طبیعی به میزان 48 درصد

5

6

ارتقاء رشد و تکامل همه جانبه کودکان ECD

 

6

 

ردیف

عنوان هدف

هدف مرتبط معاونت

نام و امضای معاونین مرتبط

7

افزایش کودکانی که در بدو ورود به مدرسه درجه تکاملی مطلوب دارند حداقل 25درصد نسبت به سال پایه تا پایان برنامه

 

7

معاونت بهداشتی

 

8

حفظ ميزان مرگ کودکان زیر 5 سال کمتر از 12در هزار مواليد زنده درسال97

 

8

9

حفظ میزان مرگ ومیر نوزادان درسال 97

 

9

10

افزایش پوشش مراقبت‌ گروه های سنی به میزان 5 % سال پایه

10

11

افزایش پوشش خدمات ادغام یافته سلامت میانسالان به میزان 30 درصد جمعیت تحت پوشش در سال 98

 

11

12

کاهش درصد بیماریهای شایع واگیر و غیر واگیر در سالمندان به میزان 5% سال پایه

12

 

 

 

ردیف

عنوان هدف

هدف مرتبط معاونت

نام و امضای معاونین مرتبط

13

افزایش بارداری های برنامه ریزی شده (2% افزایش نسبت به سال قبل تا پایان سال 98)

13

معاونت بهداشتی

 

14

افزایش رضایتمندی از زندگی زناشویی در چارچوب سلامت باروری و جنسی به میزان 10 درصد سال پایه تا پایان برنامه (2% افزایش نسبت به سال قبل تا پایان سال 98)

 

14

15

ارتقاء سطح آگاهی حداقل 15% جمعیت گروه سنی(جوانان 18 تا 29 سال) در خصوص سبک زندگی سالم

15

16

افزایش پوشش مراقبت گروههای سنی هدف به میزان 5 درصد تا پایان سال تحصیلی  99-98

(عدد در پایان سال تحصیلی 98-97 مشخص خواهد شد)

16

17

کاهش عوامل مخاطره آمیز سلامت در نوجوانان به میزان یک درصد نسبت به سال تحصیلی 97-96 از طریق افزایش تعداد دانش آموزان تحت پوشش برنامه تمرینات کششی از 22درصد به 30درصد)

17

18

ارتقای شاخص DMFTکودکان زیر 6 سال  از 4 به 2 در سال 98

18

 

 

ردیف

عنوان هدف

هدف مرتبط معاونت

نام و امضای معاونین مرتبط

19

ارتقای شاخص DMFTکودکان 12 ساله از 1.7 به 1.2 در سال 98

19

 

 

 

 

 

 

معاونت بهداشتی

20

افزایش درصد کودکان 12 ساله فاقد پوسیدگی دندان از 42% به 82% در سال 98

20

21

افزایش پوشش شناسائی اختلالات شایع روانپزشکی از 6.63  به 6.8 درصد جمعیت تحت پوشش برنامه تا پایان سال 98

21

22

افزایش پوشش برنامه پیشگیری از اختلالات مصرف دخانیات- الکل و مواد به میزان 5% در گروه  هدف در سال 98

(عدد پایه ابتدای سال 22.94 درصد جمعیت تحت پوشش می باشد)

22

23

افزایش پوشش برنامه کاهش آسیب اعتیاد (برنامه سرنگ و سوزن- برنامه روابط جنسی ایمن و ...) از 53 به 56 درصد جمعیت معتادان تزریقی در سال 98 ( درآبیک اجرا نمی شود)

23

24

افزایش  سطح سلامت روانی، اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد در جمعیت هدف از 45.26 درصد به 46.26 درصد در سال 98 (برنامه آموزش مهارت های زندگی)

24

 

ردیف

عنوان هدف

هدف مرتبط معاونت

نام و امضای معاونین مرتبط

25

افزایش  سطح سلامت روانی، اجتماعی و پیشگیری از اعتیاد در جمعیت هدف  از  36.53 درصد به 37.53 درصد در سال 98 (برنامه آموزش مهارت های فرزندپروری)

 

25

معاونت بهداشتی

 

26

پوشش 50 درصدی خدمات پیشگیری از خشونت خانگی در قربانیان شناسایی شده تا پایان سال 98

 

26

27

كاهش شيوع عوارض رواني مزمن ناشی از بلایای طبیعی و حوادث  غير مترقبه

(برگزاری 5 کارگاه آموزشی مداخلات روانی اجتماعی در بلایا ویژه کارشناسان سلامت روان و پزشکان عمومی)

27

28

کاهش میزان اقدام به خودکشی و مرگ ناشی از آن به میزان یک در صد هزار نفر جمعیت نسبت به سال 97

(عدد پایه اقدام به خودکشی در ابتدای سال،   134.94 در صد هزار نفر جمعیت)

28

29

کاهش نسبي احتمال مرگهای زودرس (30 تا 70 سال) ناشی از بیماریهای غیرواگیر به میزان 8 درصد سال پایه

29

30

کاهش نسبی بار ناشی از عوامل خطر و بیماریهای غیرواگیر به میزان 4 درصد سال پایه

30

 

ردیف

عنوان هدف

هدف مرتبط معاونت

نام و امضای معاونین مرتبط

31

کاهش بروز بیماری های ارثی- ژنتیکی و ناهنجاری های مادرزادی اولویت دار به میزان 7.5درصد سال پایه

31

معاونت بهداشتی

 

32

كاهش میزان بروز سرطان بر حسب نوع سرطان(كولوركتال- پستان و سرويكس) به ميزان 10 درصد  (در 100000 نفر) میزان سال پایه

32

33

کاهش شیوع فعالیت بدنی ناکافی در افراد 30 سال و بالاتر به میزان حداقل 8 درصد سال پایه

33

34

افزایش نسبت بیماران مبتلا به دیابت با قند خون کنترل شده به میزان 7.5 درصد نسبت سال پایه ( با معیار  HbA1c)

34

35

کاهش مرگ ناشی از حوادث به تفکیک نوع حادثه به میزان 10 درصد تا پایان برنامه ششم(کاهش مرگ ناشی از حوادث چهارشنبه آخر سال)

35

36

افزایش نسبت بیماران شناسایی شده مبتلا به فشار خون با فشار خون کنترل شده به میزان 7.5 درصد  نسبت سال پایه

36

 

 

ردیف

عنوان هدف

هدف مرتبط معاونت

نام و امضای معاونین مرتبط

37

كنترل بيماري ايدز به طوريكه ميزان شيوع آن در جمعيت عمومي كمتر از 0.01 درصد درسال 98 باقي بماند

37

معاونت بهداشتی

 

38

کاهش بروز سل از 5.8 در صد هزار نفر جمعیت  به 5.4 در صد هزار نفر جمعیت در سال 98

38

39

حفظ شيوع جذام به ميزان صفر در سال 98

 

 

39

40

حفظ حذف انتقال محلی مالاريا (ويواكس) در سال 98

 

 

40

41

کاهش بروز بروسلوز از 32.5 درصد هزار نفر جمعیت به 32.3 در صدهزار نفر در سال 98

 

41

42

کاهش بروز بیماری سالک از 3.4 در صدهزار نفر جمعیت به 3.2 در صدهزار نفر جمعیت در سال 98

42

 

ردیف

عنوان هدف

هدف مرتبط معاونت

نام و امضای معاونین مرتبط

43

حفظ مراقبت هاری برای 100%  موارد حیوان گزیده در سال 98

43

معاونت بهداشتی

 

44

 

شناسایی و اقدام به موقع 100درصد موارد طغیان  سیاه زخم در سال 98

 

44

45

حفظ میزان بروز  CCHF درحد صفر در سال98

 

45

46

پوشش واکسیناسیون کودکان در همه واکسن ها > 99 درصد در سال98

 

46

47

حفظ بروز بیماری سرخک قطعی (کمتر از 1 در یک میلیون نفر جمعیت )- حذف سرخک در سال98

 

47

48

ريشه كني فلج اطفال در سال98

 

48

 

ردیف

عنوان هدف

هدف مرتبط معاونت

نام و امضای معاونین مرتبط

49

ارتقای نظام مراقبت جهت شناسایی و گزارش 100 درصد موارد بیماریهای نوپدید و بازپدید به منظور کنترل آنها درسال98

49

معاونت بهداشتی

 

50

کاهش بروز بیماری هپاتیت  B از 22.3 در صدهزار نفر جمعیت به 21.1 در صدهزار نفر و کاهش بروز بیماری هپاتیت C از 11.3 در صد هزار نفر جمعیت به 10.8 در صدهزار نفر جمعیت در سال 98

 

50

51

شناسایی وگزارش 100% مورد انتظار طغیان های ناشی از بیماری های منتقله از آب و غذا در سال 98

51

52

حفظ وضعیت برنامه مراقبت عفونت بیمارستانی از نظر ثبت و گزارش بموقع و کامل آمار در سامانه انیس در سال 98

 

52

53

شناسایی 100 درصد موارد ابتلا به انواع گال و پدیکلوزیس درسال98

 

53

54

ارتقای کمی و کیفی مقابله با وقوع اپیدمی ها و پاندمی آنفلوانزا جهت کاهش موارد ابتلا و عوارض و مرگ ناشی از آنفلوانزا

54

 

ردیف

عنوان هدف

هدف مرتبط معاونت

نام و امضای معاونین مرتبط

55

ارتقای کمی و کیفی نظام مراقبت حشره شناسی به میزان 100 درصد

 

55

معاونت بهداشتی

 

56

انتقال محلی مالاریا ( فالسیپارم) صفر در سال 98

 

56

57

استقرار ساختار شبکه و منابع انسانی و توانمندسازی نیروی انسانی بر اساس آخرین بازنگری های ابلاغ شده و استانداردهای موجود با حفظ پوشش97% درسال98

 

57

58

اجرای 100% برنامه پزشک خانواده روستایی و شهرهای زیر 20 هزار نفر با رعایت استاندارد ها درسال98

 

58

59

اجرای 12 گام برنامه پزشکی خانواده منطبق با قانون برنامه ششم حداقل در 70% جمعیت دارای دفترچه بیمه روستایی درسال98

 

59

60

تشکیل کامل پرونده الکترونیک سلامت به میزان 27%

( افرادی که تمامی مراقبت های خاص را بر اساس بسته خدمتی دریافت نموده اند)

60

 

ردیف

عنوان هدف

هدف مرتبط معاونت

نام و امضای معاونین مرتبط

61

 

افزایش بهره‌مندي عادلانه خانوارها از سبد مطلوب غذایی به میزان 10%

61

معاونت بهداشتی

 

62

 

حفظ و ارتقاء درصد دانش آموزان با میانه ید ادرار نرمال به میزان 3% وضعیت موجود

62

63

افزایش پوشش آموزش تغذیه‌ای جامعه به میزان 5% سال گذشته

63

64

ثابت نگه داشتن میزان چاقی (بر اساس اهداف WHO)

64

65

حذف کامل آزبست از محیط کار در راستای کنوانسیون روتردام

65

66

حذف کامل جیوه از محیط کار تا سال 2020 در راستای کنوانسیون میناماتا

66