آمار ، به عنوان یک علم عبارت است از مطالعه و بررسی برای مفهوم دادن به داده ها . درهرفعالیت و برنامه ریزی،آمار و اطلاعات منابع ارزشمندی در راستای تصمیم گیری صحیح برای سازمانها محسوب میشوند،‌ به عبارت دیگر رشد و توسعه در هر نظامی از جمله بهداشت و درمان کشور بدونبار اطلاعاتی نامفهوم است یعنی بدون داشتن اطلاعات پایه از گذشته و وضعیت موجود نمیتوانیم برنامه ریزی موثری در راستای نیل به اهداف آتی ساز مان داشته باشیم .
  در سیستم بهداشتی آمار و اطلاع رسانی دقیق و پویا با دریافت داده های خام و تجزیه و تحلیل آنها مانند یک فیلتر پردازش کننده عمل می کند، ا رسال پس خوراند مناسب به صورت شاخص های استخراج شده ، جدا ول و نمودارها و... نقاط ضعف و قدرت را برای مدیران و کارکنان سیستم بهداشتی نمایان می سازد .و این اطلاعات به عنوان پایه و اساس برنامه ریزی و ارائه راه کارهای مناسب و ارتقاء شاخص های بهداشتی و در نهایت بهبود کیفیت خدمات بهداشتی می باشد.


  •   تدوین برنامه تفضیلی واحد آمار
  •  جمع آوری و استخراج آمار جمعیتی:
  •  جمع آوری و کنترل آمار جمعیت به تفکیک گروههای سنی، روستایی، تیم سیاریو افاغنه شهرستان و ورود اطلاعات به نرم افزار EXCel جمع بندی و استخراج آمار جمعیتی شهرستان
  •  اجرای برنامه نظام ثبت و طبقه بندی علل مرگ:
  •  جمع آوری آمار مرگ و میر از بیمارستان ها ، شهرداریها (گورستانها )مراکز بهداشتی درمانی
  •  خانه های بهداشت مرکز فوریتهای پزشکیو پزشکی قانونی و هماهنگی با اداره ثبت احوال
  •  ورود اطلاعات در نرم افزار کشوری سیستم ثبت مرگ و میر کنترل اطلاعات داده شده
  •  حذف موارد تکراری و ارسال نسخه کامپیوتری اطلاعات وارد شده در شهرستان به استان
  •  تشکیل جلسات هماهنگی درون بخشی بین بخشی : فرمانداری –بیمارستان –مدیرشبکه- پزشکی قانونی
  •  ثبت احوال –شهرداری –گورستان- مرکز فوریت های پزشکی
  •  برگزاری کارگاه های آموزشی برنامه نظام ثبت و طبقه بندی علل مرگ جهت همکاران محیطی انجام هماهنگی های لازم در خصوص مرگ کودکان 59-1 ماهه با واحد بهداشت خانواده
  •  انجام هماهنگی های لازم مخصوص مرگ ناشی از سرطانها- سل- مننژیت- ایدز- خودکشی ها و........با واحد مبارزه با بیماریها
  •  جمع آوری کنترل- ورود اطلاعات در نرم افزار ziqunit و استخراج شاخصهای زیج حیاتی
  •  جمع آوری کنترل –استخراج آمار مراجعین سرپایی- به مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی
  •  ورود اطلاعات در بانک اطلاعاتی مراجعین سرپایی به مراکز بهداشتی درمانی
  •  ورود اطلاعات در نرم افزار EXCel
  •  همکاری در برنامه بیمه روستایی و پزشک خانواده
  •  جمع آوری و کنترل –تبدیل و استخراج آمار و اطلاعات مورد نیاز
  •  طبقه بندی و تجزیه و تحلیل و تفسیر آمار و اطلاعات
  •  تهیه و تدوین گزارشات لازم با همکاری و هماهنگی گروهها
  •  پایش و نظارت مستمر بر اخذ و ارسال به موقع آمار و اطلاعات مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت .
  •  برگزاری کارگاههای آموزشی مرتبط با هریک از برنامه ها
  •  آموزش به همکاران جدید الورود به سیستم
  •  اجرای طرحهای علمی پژوهشی
  •  همکاری در برنامه آماری سایر واحدها
  •  شرکت در سمینار ها و ارائه نتایج حاصله از پیشرفتهای علمی و فنی مربوط به بررسی دادها انجام سایر امور مربوطه.

  6.0.15.0
  گروه دورانV6.0.15.0