نام و نام خانوادگی پرسنل:  
  واحد:  
  موضوع خبر:  
  تاریخ خبر:  
  متن خبر:  
  عکس خبر:  
    
  ارسال خبر

از همکاران محترم تقاضامندیم در تهیه خبر نکات موجود در فایل آموزشی خبر نویسی را رعایت نمایید.


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0