تاریخ ثبت شکایت :  1401/07/15
  مشخصات شاکی  
    * نام شاکی :  
    * نام خانوادگی شاکی :  
  * نام پدر شاکی :  
  * مدرک تحصیلی شاکی :     
   * شغل و محل خدمت شاکی :     
   شماره همراه شاکی :  
  مشخصات متشاکی  
  * نام متشاکی :  
    * نام خانوادگی متشاکی :  
   * شغل و محل خدمت متشاکی :  
   * عنوان شکایت :  
    متن شکایت :     
   بارگذاری مستندات :  
   بارگذاری مستندات :  
    
    
  ثبت شکایت


6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0