• ساعت : ۰۰:۰۰
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ 
  • کد خبر : ۱۴۲۱۸
آگهی مزایده فروش7 خانه بهداشت طرویزك ، ضیاآباد، شنستق سفلی، ارداق، بی آب ، ازگنین، زمین شهر آوج

مزایده عمومی یک مرحله ای  

تاریخ 10/اردیبهشت /1401

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین در نظر دارد فروش شش دانگ پلاک ثبتی خانه های بهداشت به شرح جدول ذیل را از طریق ‌سامانه تدارکات الکترونیکی دولت www.setadiran.ir به افراد حقوقی یا حقیقی واگذار نماید. کلیه مراحل مزایده شامل فروش اسناد تا ارسال پیشنهاد قیمت شرکت کنندگان از طریق درگاه سامانه مذکور می باشد.

1ـ دستگاه مزایده ­گزار:دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

2ـ قیمت اسناد مزایده: به مبلغ 1.000.000 ریال.

3 ـ مبلغ قیمت پایه و تضمین ارجاع کار به شرح جدول ذیل می باشد

ردیف

نام مرکز و مشخصات پلاک اصلی ثبتی و فرعی

بخش

مساحت

قیمت پایه(ریال)

مبلغ وثیقه(ریال)

1

درمانگاه ارداق ششدانگ پلاک ثبتی 1754 فرعی از 9 اصلی قطعه 28 تفکیکی شهرستان بویین زهرا

8 بویین زهرا

3180.62

34.986.820.000

1.749.341.000

2

واحد بهداشتی درمانی طرویزک ششدانگ پلاک ثبتی 273 فرعی از 22 اصلی بخش ثبتی شش

شهرستان  خرمدشت - تاکستان

6 خرمدشت

5/1131

5.566.000.000

278.300.000

3

درمانگاه روستای ضیاء آباد ششدانگ پلاک ثبتی 2951 فرعی از 5 اصلی مفروز و مجزی شده از 1908

فرعی ازاصلی مذکور بخش ثبتی 11 شهرستان ضیاء آباد - تاکستان

11ضیاءآباد

57/3901

35.211.775.000

1.760.588.750

4

خانه بهداشت (ساختمان) شنستق سفلی ششدانگ پلاک ثبتی 32 فرعی از 27 اصلی بخش ثبتی

هفت شهرستان خرمدشت - تاکستان

7 خرمدشت

2220

13.340.000.000

667.000.000

5

واحد بهداشتی درمانی بی آب پلاک ثبتی 260 فرعی از 126 اصلی قطعه 109 تفکیکی بخش ثبتی

 ده شهرستان آوح واقع در شبکه بهداشت و درمان آوج

بخش10شهرستان آوح

378.57

5.244.270.000

262.213.500

6

زمین داخل شهر آوج پلاک ثبتی 1841 فرعی از 7 اصلی قطعه 1648 تفکیکی بخش ثبتی

ده شهرستان آوج واقع در شبکه بهداشت و درمان آوج

بخش10 شهرستان آوج

393.21

7.864.200.000

393.210.000

7

خانه بهداشت ازگنین سفلی پلاک ثبتی 403 فرعی از 34 اصلی بخش ثبتی 17 الموت غربی

واقع در مرکز بهداشت شهیدبلندیان قزوین

بخش17 الموت غربی

338

2.530.000.000

126.500.000

 

ـ ارایه رسید بانکی و واریز وجه به حساب شماره 37167339 بانک رفاه شعبه دانشگاه علوم پزشکی قزوین.

ـ ارایه ‌ضمانت‌ نامه‌ از بانکهای ‌دولتی ‌و یا مووسسات ‌اعتباری ‌غیربانکی‌ دارای‌ مجوز از بانک‌ مرکزی ‌جمهوری اسلامی.

4 ـ مهلت زمانی انتشار و خرید اسناد: ساعت 12 تاریخ 11/اردیبهشت /1401 لغایت ساعت 19 به تاریخ 16/اردیبهشت /1401 میجباشد.

5 ـ آخرین مهلت زمانی‌ ثبت ارسال ‌پیشنهاد قیمت در سامانه: پایان وقت اداری ساعت 14.15 به تاریخ 26/اردیبهشت /1401 می­باشد.

6ـ زمان برگزاری جلسه بازگشایی پاکتهای پیشنهادی: به تاریخ 27/اردیبهشت /1401 ساعت 10 صبح می­باشد.

7 ـ جهت کسب ‌اطلاعات بیشتر با ‌واحد امور قراردادها به شماره تلفن 02833375164تماس حاصل فرمایید.

                                                                     

        

 

        روابط عمومی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.1.8.0
    V6.1.8.0